Usmernenie mesta Trebišov k otvoreniu škôl a školských zariadení od 1. júna 2020


Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 5. 2020)
Rozhodnutie o prerušení prevádzky na elokovanom pracovisku Ul. Pri Polícii 2667