Dokumenty k zápisu* Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

* Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do alokovaných tried MŠ, Ul. Pri Polícií 2667

* Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do alokovaných tried MŠ, Ul. 29. augusta 392

* Informovaný súhlas zákonného zástupcu a záväzné oznamy a pokyny

* Vyhlásenie zákonného zástupcu

* Ďalšie splnomocnené osoby

* Zápisný lístok na stravovanie

* Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa

* Žiadosť o predčasné ukončenie dochádzky dieťaťa