JANUÁR – FEBRUÁR 2019

 

P. č.

Cieľ

Aktivita

Pracovisko/trieda č.

1.

Orientovať sa v blízkosti domova a materskej školy – významné budovy v meste

 

Zimná turistická prechádzka

 

-Voda v zime

A/ učiteľky tr. č. 4

 

 

C/ učiteľky tr. č. 1

2.

Implementovať ľudové tradície do edukačného procesu v súlade so zameraním školy

- "pochovávanie basy"

Fašiangy, karneval

B/ učiteľky tr. č. 1

 

 

3.

Karneval ako vyvrcholenie fašiangového obdobia plného radosti a smiechu

Fašiangy, karneval

 

Karneval so Žabiakom DODOM – jeho vodný svet.

A/B/C/všetky učiteľky

 

C

4.

Priblížiť deťom návštevou hvezdárne

Vesmír a prácu kozmonautov

Návšteva Hvezdárne

A/B/C/uč. predškolákov

 

MAREC 2019

 

P. č.

Cieľ

Aktivita

Pracovisko/trieda č.

5.

Predčitateľskú gramotnosť rozvíjať u detí prostredníctvom vzťahu k detskej literatúre (v spolupráci so ZŠ).

- návšteva ŽK

- návšteva Zemplínskej knižnice

- "mesiac hlasného čítania" – S. Havelková – Rozprávky v tráve

A, B, C / učiteľky predškolákov

6.

Implementovať ľudové tradície do edukačného procesu v súlade so zameraním školy

-          Morena

B/učiteľky tr.č. 3

 

 

7.

Rozvíjať u deti predčitateľskú gramotnosť prostredníctvom vzťahu k detskej literatúre.

Prostredníctvom ľudových rozprávok a hier  stimulovať u deti rozvoj emocionálnych zručností

-          Návšteva Zemplínskej knižnice

-          Noc plná rozprávok v MŠ

B/učiteľky tr. č. 1 a 2

 

 

B/učiteľky tr. č. 1 a 2

 

8.

Orientovať sa v blízkom okolí domova a materskej školy

-          Jarná turistická prechádzka

„Prvý jarný deň“

A/učiteľky tr. č. 4

 

C/učiteľky tr. č. 2

9.

Rozvíjať matematickú gramotnosť predovšetkým hravou formou, dramatizovaním, formou rôznych hier a jednoduchých súťaži.

-          Tangramiáda

B/učiteľky tr. 1

 

APRÍL 2019

 

P. č.

Cieľ

Aktivita

Pracovisko/trieda č.

10.

Deň otvorených dverí Zelených škôl

-          "Dopoludnie s Rakom RIEČNYM“

C/všetci zamestnanci

11.

Rozvíjať environmentálne cítenie detí.

-          Deň Zeme

A, B, C / predškoláci

12.

Spoločné stretnutie psychologičky CPPPaP, učiteliek prvého ročníka a rodičov a učiteliek predškolákov

-          RZ predškolákov

A/B/C zástupkyne, uč. predškolákov

13.

Podporiť rozvíjanie zdravia a prevencie pre obezitou v súlade s PPŠ

-          „Jarná turist. prechádzka“

A/ učiteľky tr. č. 3

 

MÁJ 2019

 

P.č.

Cieľ

Aktivita

Pracovisko/trieda č.

14.

Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí v spolupráci s učiteľkou a rodičmi.

Vyjadrovať sa prostredníctvom hudobných a hudobno-pohybových činností, zvládať vokálne hudobné zručnosti.

-          Deň matiek

-          Deň rodiny

 

 

 

 

 

 

A/ všetky učiteľky

 

B/ všetky učiteľky

 

C/ všetky učiteľky

15.

Základy národného povedomia utvárať u deti cez ľud. zvyky a obyčaje...

-          1. máj - stavanie mája

A/učiteľky tr. č. 3

B/učiteľky tr. č. 3

16.

Návšteva Botanickej záhrady Košice

-          Kuklenie motýľa

C/učiteľky tr. č. 2

 

JÚN 2019

 

P.č.

Cieľ

Aktivita

Pracovisko/trieda č.

18.

Prirodzenými pohybovými aktivitami vytvárať podmienky pre spontánny pohyb detí na čerstvom vzduchu.

-          Letná turistická prechádzka

 

A/ učiteľky tr. č. 2

B/ všetky uč.

C/učiteľky triedy č. 2

19.

Rozvíjať vzťah k športovým aktivitám a súťažiam

-          Športová olympiáda

A/B/C uč. tried predškolákov

20.

Posilňovať zdravé sebavedomie detí

-          Rozlúčka s predškolákmi

učiteľky tried 5-až6-ročných detí

21.

Návšteva v ZOO Košice spojená s nocou v MŠ

-          Po stopách DINA...

A/učiteľky t. č. 1

22.

Pohybovými aktivitami s rodičmi pestovať u deti ZŽŠ.

-          Deň rodiny - FUTBAL

C/všetky učiteľky

 

PRIEBEŽNE

 

P.č.

Cieľ

Aktivita

Pracovisko/trieda č.

23.

Edukačný proces a prípravu na školu priblížiť rodičom prostredníctvom informačného panelu.

predškoláčik - žiačik

tr. učiteľky detí 5-až 6 -roč.

24.

U 5- až 6- ročných detí formovať základy elementárnych kľúčových kompetencii s cieľom dosiahnuť pripravenosť na primárne vzdelávanie

edukačný proces povýšený na prínos pre pestrý, zaujímavý a tvorivý život v materskej škole

učiteľky detí 5-až 6-roč.

 

 

 

25.

Poskytovať deťom nadštandardné aktivity prostredníctvom krúžkovej činnosti - oboznamovanie s anglickým jazykom (na jednotlivých pracoviskách), - logopédia v MŠ – „Rozhýbme si jazýček“

ako dokumentujú plány činností

lektorky, učiteľky

 

26.

Poskytnuť rodičom dostatok informácii o školskej zrelosti ich detí

Plenárne RZ v spolupráci so ZŠ a CPPPaP

zástupkyne

27.

Zabezpečiť osvetu pre rodičov, úzko spolupracovať s rodičmi

úzko spolupracovať s rodičmi (aj 2% z dane...)

všetci zamestnanci

v priebehu školského roka

 

28.

Pripraviť pre deti spoločné zábavné dopoludnie „INDIANKY  DEŇ“

 spoločné 1 dňové dopoludnie – oslava MDD

riaditeľka

jún 2019

29.

Rozlúčka s kamarátmi

slávnostne odovzdávanie osvedčenia

riaditeľka, zástupkyne

jún 2019

30.

 

 

 

 

Plniť úlohy plánu spolupráce s inými činiteľmi

úlohy v súlade s plánom zakomponovať do TTP v súlade so ŠkVP

všetci zamestnanci

 

31.

Rozvíjať a posilňovať u deti environmentálne cítenie

Organizačné formy dňa

priebežne

32.

Grafomotorické zručnosti zlepšovať cielene s využitím vhodných materiálov, prostriedkov a metód

Priprava na školu

 

učiteľky 5-až6-ročných detí

 

34.

Rešpektovať výchovno - vzdelávacie potreby, diferencovať požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosti detí

Práca v  heterogénnej

triede

učiteľky heterogenných tried,

35.

V rámci spolupráce s rodičmi zabezpečiť výlet do divadla, botanickej záhrady, ZOO, získavať vedomosti prostredníctvom zážitkového učenia, posilňovať rozvoj empatie a kooperácie s inými deťmi.

Návteva divadelného predstavenia v KE,

Návšteva Botanickej záhrady, ZOO

A,B,C

36.

Posilňovať ZŽŠ a starostlivosť o svoje zdravie.

Evička nám ochorela

Realizovať VO – ZaP 

A, B, C / predškoláci

37.

Poznávať prírodné krásy v regióne, formovať vzťah k prírode

Spoločné výlet rodičov a detí

A/učiteľky tr. č. 1 a 4

38.

VO „Zdravie a pohyb“  zvyšovať u deti telesnú zdatnosť, pohybovú zručnosť a výkonnosť.

Telovýchovné aktivity v telocvični ZŠ

A,B,C/učiteľky predškolákov  v telocvičniach ZŠ M.R. Štefánika, Komenského a CZŠ Gorkého Trebišov