JANUÁR – FEBRUÁR 2018

 

P .č.

Cieľ

Aktivita

Pracovisko/vyučujúca

1.

Orientovať sa v blízkosti domova a materskej školy

Spoznávať historické pamiatky mesta – Kláštor Pavlínov“ – hist. arch. riešenie.

Zimná turistická prechádzka

 

 

 

„Hry s vločkami“

A/uč. tr. č. 2

 

 

 

 

C/ uč. tr. č. 2

2.

Implementovať ľudové tradície do edukačného procesu v súlade so zameraním školy

- "pochovávanie basy"

Fašiangy, karneval

B/tr.č.5

 

3.

Karneval ako vyvrcholenie fašiangového obdobia plného radosti a smiechu

Fašiangy, karneval

 

A/B/C/všetky učiteľky

 

 

4.

Priblížiť deťom návštevou hvezdárne

Vesmír a prácu kozmonautov

Návšteva Hvezdárne

A/B/C/uč. predškolákov

5.

Skladať Tangram podľa predlohy a dotvárať ho výtvarnými činnosťami (spolup. s rodinou). Rozvíjať matematickú gramotnosť.

Rozvíjať matematickú gramotnosť -experiment

A/ uč. tr. č. 2

6.

Implementovať ľudové tradície do edukačného procesu v súlade so zameraním školy

- "pochovávanie basy"

Fašiangy, karneval

B/tr.č.5

 

 

MAREC 2018

 

P. č.

Cieľ

Aktivita

Pracovisko/vyučujúca

7.

Predčitateľskú gramotnosť rozvíjať u detí prostredníctvom vzťahu k detskej literatúre (v spolupráci so ZŠ).

- návšteva ŽK

- návšteva Zemplínskej knižnice

- "mesiac hlasného čítania" – S. Havelková – Rozprávky v tráve

A, B, C / učiteľky predškolákov

8.

Implementovať ľudové tradície do edukačného procesu v súlade so zameraním školy

-          Morena

B/uč. tr.č.2

A/uč. tr. č. 5

 

9.

Posilňovať ZŽS.

"Jarné cvičenie s chrobáčimi“

„Domček pre chrobáčikov“

B/uč. tr. č. 5

 

C/ uč. tr. č. 2

10.

Návšteva Botanickej záhrady v KE

exkurzia

C/ uč. tr. č. 2

 

Oriantovať sa v blízkom okolí domova a materskej školy

Jarná turistická prechádzka

A/uč. tr. č. 4

11.

Rozvíjať matematickú gramotnosť predovšetkým hravou formou, dramatizovaním, formou rôznych hier.

Tangramiáda

B/uč. tr. 1 a 5

 

APRÍL 2018

 

P. č.

Cieľ

Aktivita

Pracovisko/vyučujúca

12.

Deň otvorených dverí

"Recyklujeme ... s ježkom Jožkom“

C/všetci zamestnanci

13.

Posilňovať výchovu detí k ZŽŠ (s realizovaním športovo pohybovej aktivity na školakom dvore)

"cvičí celá škôlka“

B/uč. tr. č. 1

14.

Návšteva družobnej Zelenej školy – ZŠ, Ul. Komenského, TV

exkurzia

C/ koordinátorka ZŠ

15.

Rozvíjať environmentálne cítenie detí.

Deň Zeme

A, B, C / predškoláci

16.

Spoločné stretnutie psychologičky CPPPaP, učiteliek prvého ročníka a rodičov a učiteliek predškolákov

RZ predškolákov

A/B/C zástupkyne, uč. predškolákov

 

 MÁJ 2018

 

P. č.

Cieľ

Aktivita

Pracovisko/vyučujúca

17.

Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí v spolupráci s učiteľkou a rodičmi.

Vyjadrovať sa prostredníctvom hudobných a hudobno-pohybových činností, zvládať vokálne hudobné zručnosti.

Deň matiek

Deň rodiny

 

 

 

 

 

 

A/ všetky učiteľky

 

B/ všetky učiteľky

 

C/ všetky učiteľky

18.

Základy národného povedomia utvárať u deti cez ľud. zvyky a obyčaje...

1. máj - stavanie mája

A/uč. tr. č. 3

B/uč. tr. č. 3

19.

Pozorovať hospodárske zvieratá na farme.

exkurzia Koronč

C/ uč. tr. č. 2

20.

Návšteva Botanickej záhrady Košice

Kuklenie motýľa

C/vš. učiteľky

 

JÚN 2018

 

P. č.

Cieľ

Aktivita

Pracovisko/vyučujúca

21.

Prirodzenými pohybovými aktivitami vytvárať podmienky pre spontánny pohyb detí na čerstvom vzduchu.

Letná turistická prechádzka

Svetový deň životného prostredia

Cyklotúra – Deň rodina

A/ uč. tr. č. 3

B/ vš. uč.

 

 

C/vš. uč.

22.

Rozvíjať vzťah k športovým aktivitám a súťažiam

Športová olympiáda predškolákov

A/B/C uč. tried predškolákov

23.

Posilňovať zdravé sebavedomie detí

Rozlučka s predškolákmi

učiteľky tried 5-až6-ročných detí