Dokumenty k zápisu* Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

* Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, elokované pracovisko MŠ, Ul. Pri Polícií 2667

* Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, elokované pracovisko MŠ, Ul. 29. augusta 392

* Informovaný súhlas zákonného zástupcu a záväzné oznamy a pokyny

* Vyhlásenie zákonného zástupcu

* Zápisný lístok na stravovanie

* Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa

* Oznámenie o ukončení dochádzky