Materská škola, Škultétyho 1031/26,Trebišov


ZÁPIS  DETÍ do materskej školy na školský rok 2022/2023

 

Materská škola, v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon) oznamuje, že zápis do materskej školy sa uskutoční na všetkých pracoviskách:

·         Materskej škole, Škultétyho 1031/26;

·         elokovanom pracovisku Ul. Pri Polícii 2667;

·         a elokovanom pracoviku Ul. 29. augusta 392;

v termíne od 2. mája do 13. mája 2022. V čase od 7,30 – 16,00 hodín.

Kritéria prijímania:

Prednostne sa zo zákona prijímajú deti:

- pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t. j. ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia päť rokov veku,

- ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania – deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu, podľa miesta trvalého bydliska,

- ak nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta 2022 môže byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ (na predčasné plnenie povinného predprimárneho  vzdelávania môže byť dieťa prijaté na základe žiadosti zákonného zástupcu s predložením súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast).

Ostatné podmienky prijímania detí:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka MŠ pri prijímaní uprednostní deti:

- pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska (spádová materská škola*),

- ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

- ktoré dovŕšili tretí rok veku do 31. augusta 2022 (deti sa budú prijímať na základe postupnosti

od najstaršie po najmladšie dieťa).

 

Deti po dovŕšení 2. roku veku môžu byť do materskej školy prijaté len vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – upevnené stravovacie návyky, a základné hygienické návyky u dieťaťa a je voľná kapacita v MŠ.

Riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí najneskôr do 15. júna 2022.

Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

 

V dokumente Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, je potrebné vyplniť všetky údaje pravdivo.  Za správnosť a pravdivosť údajov zodpovedá zákonný zástupca, ktorý žiadosť podáva.

DÔLEŽITÉ:

- podpisy oboch  zákonných zástupcov;

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní;

-  v prípade dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, je potrebné predložiť k žiadosti vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Podpisy oboch zákonných zástupcov:

Podľa § 144 a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

- jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať),

- vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením,

- zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke MŠ.

 

AKO MÔŽETE ODOVZDAŤ ŽIADOSŤ:

- osobne na pracovisku do ktorého chcete zapísať svoje dieťa riaditeľke materskej školy alebo zástupkyni pracoviska;

- poštou na adresu: Materská škola, Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov.

- prostredníctvom elektronického podania: - na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ;

                                                                     - do elektronickej schránky MŠ;

 

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ / NEPRIJATÍ:

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ odovzdá riaditeľka MŠ (zástupkyňa MŠ) zákonným zástupcom detí najneskôr do 15.06.2022.

Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa.

Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľke MŠ.

Ak je na žiadosti uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľka MŠ nie je povinná druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie ňou vydané sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

Ak rodič nemá elektronickú schránku aktivovanú rozhodnutie prevezme osobne.

Potrebné tlačivá nájdete TU

 

 

 

*spádovosť materských škôl v zmysle VZN Mesta Trebišov č. 171/2021 o spádových materských školách:

Materská škola, Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov: M. R. Štefánika od T. G. Masaryka po Cintorínsku, J. Kostru, Škultétyho, Školská, Moyzesova, Rastislavova, Poštová, L. Svobodu, Varichovská, Lúčna, Košická, Drehňovská, Orgovánová, Kvetná, Radová, Agátová, Kukučínova, Športová, Parková, Lipová, Gaštanová, Palárikova, Ternavská, Severná, Hodvábna, Sadovská, Krátka, Hollého, Pribinova, Hurbanova.

Elokované pracovisko, Ul. Pri Polícii 2667, 075 01 Trebišov: Záhradná od Švermovej severne, Švermova od Záhradnej po M. R. Štefánika, Pri Polícii, M. R. Štefánika od ulice Pri Polícii južne, Gorkého, Kapušanská, Jesenského, Repná, Družstevná, Nižnianska, Mlynská, Južná, Západná, Stredná, Slnečná, Dargovská, Gagarinova, Hviezdna, Slovenského národného povstania, Janského, L. Sáru, B. Němcovej, Nemocničná, Vrátna, Komenského od Cintorínskej južne, Poľná, Jilemnického.

Elokované pracovisko, Ul. 29. augusta 392/2, 075 01 Trebišov: Švermova, Bitúnková, Dobrovoľnícka, 29. augusta, Duklianskych hrdinov, Budovateľská, Ondavská, Hradišská, Jarková, 8. marca.


Tlačivá k zápisu


* Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

* Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, elokované pracovisko MŠ, Ul. Pri Polícií 2667

* Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, elokované pracovisko MŠ, Ul. 29. augusta 392

* Informovaný súhlas zákonného zástupcu

* Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

* Písomné vyhlásenie

* Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu - vyhlasovateľ

* Potvrdenie o zdravotnom stave

* Adresa ambulancie