Zmluvy v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmluva s UPSVar Trebišov