Materská škola, Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov

 

                                                                                 V Trebišove 30.03.2020

 

 

O Z N A M

 

Vedenie materskej školy týmto oznamuje rodičom, že v zmysle rozhodnutia  Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 26. marca 2020/číslo: 2020/10610:1-A1030 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania

 

                                                            Mgr. Slavka Iľková, riad. MŠ

 


Materská škola, Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov

 

V Trebišove  31.03.2020

 

OZNAM   O ZÁPISE

 

Vedenie materskej školy, týmto oznamuje širokej verejnosti, že zápis do materskej školy bude pre školský rok 2020/2021 v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,  podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) zo dňa 26. marca 2020,  číslo: 2020/10610:1-A1030 , nasledovne:

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

a) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, 

b) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

c) ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

                                                                                                    

Mgr. Slavka Iľková, riad. MŠ


RODIČIA NA OČR MUSIA POSLAŤ SOCIÁLNEJ POISŤOVNI ČESTNÉ VYHLÁSENIE!

 

 

 

                 Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

 

 Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár:

 

Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu   https://www.socpoist.sk/ext_dok-26032020-np-cestne-vyhlasenie/68413c aj s postupom, ako ho vyplniť.

 

 TOTO ČESTNÉ VYHLÁSENIE MUSÍ SOCIÁLNEJ POISŤOVNI POSLAŤ KAŽDÝ RODIČ OSOBITNE ZA SEBA KU KONCU KAŽDÉHO MESIACA, ZA KTORÝ ŽIADA VYPLATIŤ OŠETROVNÉ.

 

                Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín - koniec mesiaca - nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).

 

 

 

 
Materská škola,
Ul. Škultétyho 1031/26
075 01 Trebišov


elokované triedy MŠ,
Ul. Pri Polícii 2667


elokované triedy MŠ,
Ul. 29. augusta 392
 


Výber tried

trieda č.3 včielky (Pri polícii) trieda č.2 slniečka (Škultétyho) trieda č.3 hviezdičky (Škultétyho) trieda č.4 kvapky (Škultétyho) trieda č.5 srdiečka (Škultétyho) trieda č.1 medvedíky (Škultétyho) trieda č.2 ježkovia (29. augusta) trieda č.1 veveričky (29. augusta) trieda č.1 motýliky (Pri polícii) trieda č.2 lienky (Pri polícii) trieda č.5 stonožky (Pri polícii) trieda č.4 mravce (Pri polícii)