História -

 

Materskej školy, Ul. Škultétyho 1031/26, Trebišov

 

  

Prvá zmienka o J – MŠ, Ul. Škultétyho 1031/26, Trebišov: 22.09.1976, slávnostné otvorenie školy

Počet tried: 2 oddelenia jaslí a 2 triedy materskej školy

Riaditeľka MŠ: Božena Čeplíková

Zástupkyňa a vedúca jaslí: Valéria Štiavnická

V roku 1977 otvorená nová tretia trieda

V školskom roku 1978/1979 riaditeľkou MŠ: Magdaléna Lajčáková

zástupkyňa a vedúca jaslí: Magdaléna Suchá

V školskom roku 1990/1991 riaditeľkou MŠ: Helena Kočišová

vedúca jaslí: Magdaléna Suchá

zástupkyňou materskej školy: Mgr. Slavka Iľková

1991/1992 Jasle pri materskej škole zrušené otvorená 4 trieda materskej školy

V školskom roku 2002/2003 riaditeľkou MŠ: Helena Kočišová

01.04.2002 právna subjektivita materskej školy

 

Materská škola spojená do právneho subjektu spolu s ďalšími troma školami

(Materská škola, Ul. Pri Polícií 2667, Materská škola, Ul. 29. augusta 392, Materská škola, Milhostov 17).

Počet tried: 11

Poverenou riaditeľkou MŠ. Helena Kočišová

Od júna 2002 riaditeľkou materskej školy Mgr. Slavka Iľková

Štatutárnou zástupkyňou materskej školy: Katarína Kušnírová

01.10.2007 pozastavená prevádzka elokovanej triedy Milhostov

Počet tried: 10

V školskom roku 2008/2009 otvorená 5 trieda v priestoroch bývalej telocvične

 

V súčasnej dobe má materská škola 12 tried

Súčasťou materskej školy sú:

elokované pracovisko, Ul. Pri Polícii 2667,

elokované pracovisko, Ul. 29. augusta 392

 

 Školské jedálne pri Materskej škole:
Ul. Škultétyho 1031/26, Trebišov
Ul. Pri Polícií 2667

a výdajná ŠJ
Ul. 29. augusta 392


 

História -

 

elokované pracovisko MŠ, Ul. Pri Polícií 2667

 

  

Materská škola Sídlisko STRED 3, Komenského 2, Trebišov – slávnostne otvorená 15.05.1990

Prevádzka začala 16.05.1990 s počtom tried 2 a jedno oddelenie jaslí

Riaditeľkou MŠ: Eva Fořtová

Vedúca jaslí: Emília Bezegová

V školskom roku 1990/1991 bolo zariadenie rozšírené o jednu triedu

Riaditeľkou MŠ: Eva Fořtová

Zástupkyňou MŠ: Mária Johanidesová

15.09.1991 zrušené jasle

v priebehu roka zmena riaditeľky MŠ: Mária Johanidesová

Zástupkyňou školy: Eva Fořtová

Od 04.05.1992 bola zriadená 4 trieda v priestoroch jaslí

Zmena názvu sídla materskej školy: Ul. Pri Polícií 2667

01.04.2002 bola materská škola spojená do právneho subjektu Materskej školy, Ul. Škultétyho 1031/26, Trebišov ako pracovisko materskej školy

Od júna 2002 riaditeľkou MŠ: Mgr. S. Iľková

Zástupkyňou pracoviska: Mária Johanidesová

V školskom roku 2009/2010 otvorená 5 trieda

Zástupkyňou pracoviska od roku ...... Oľga Davalová

 


 

  

História -

 

elokované pracovisko MŠ, Ul. 29. augusta 392

 

Dostupná zmienka: 1963 /1964

Počet tried: 2 triedy

 

Bývalé riaditeľky:

1963/64 – 1965/66 Dorota Škottová

1966/67 – 1967/68 Elena Tereščáková

1968/69 Eva Benejová

1969/70 – 1990/91 Elena Tereščáková

1991/92 – 1996/97 Kvetoslava Kučáková

1997/98 – 2001/02 Júlia Murcková

01.04.2002 bola materská škola spojená do právneho subjektu Materskej školy, Ul. Škultétyho 1031/26, Trebišov ako pracovisko materskej školy

Od júna 2002 riaditeľkou MŠ: Mgr. S. Iľková

Zástupkyňou pracoviska: Júlia Murcková

V rokoch  november 2004 do augusta 2006 až zástupkyňa pracoviska:

Hana Ščúrová

Od roku od septembre 2006 zástupkyňou pracoviska: Mária Beslerová

Od roku 2011 Certifikát ZELENÁ   ŠKOLA