Materská škola, Škultétyho 1031/26,Trebišov


ZÁPIS  DETÍ do materskej školy na školský rok 2023/2024Usmernenie ministerstva školstva


Tlačivá k zápisu


* Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

* Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, elokované pracovisko MŠ, Ul. Pri Polícií 2667

* Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, elokované pracovisko MŠ, Ul. 29. augusta 392

* Súhlas zákonného zástupcu

* Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

* Písomné vyhlásenie

* Čestnévyhlásenie zákonného zástupcu

* Potvrdenie o zdravotnom stave

* Súhlas lekára s preprimárnym vzdelávaním