Materská škola, Škultétyho 1031/26,Trebišov


 

 

Vážení rodičia,

žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy, Škultétyho 1031/26, Trebišov

a jej elokovaných pracovísk na Ul. Pri Polícii 2667 a Ul. 29. augusta 392

na školský rok 2024/2025 môžete podávať v pracovných dňoch


od 1. mája do 15. mája 2024


·         rodič podáva písomnú žiadosť (v prílohe) spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa) a informovaný súhlas zákonného zástupcu;

·         ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.


POZOR!      DIEŤA, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2024 má  predprimárne vzdelávanie povinné!!!

 

Podávať žiadosť je možné takto:

·         osobne vhodením žiadosti (v zalepenej obálke) do poštovej schránky (materskej školy) a to vždy v pracovných dňoch v čase od 6.30 hod. do 15.30 hod.

·         poštou na adresu: MŠ, Škultétyho 1031/26, Trebišov

Prípadne:

Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

·         elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

·         elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

 


Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ak počet prijatých žiadosti bude prevyšovať kapacitné možnosti materskej školy, riaditeľka pri prijímaní detí bude rozhodovať o prijatí detí podľa týchto podmienok:

 A Prednostne v zmysle školského zákona sa prijmú deti v tomto poradí:

1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a majú trvalý pobyt

v spádovej oblasti;

2. deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávanianazáklade žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa a doložených potrebných náležitostí (písomný súhlas CPaP, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast, informovanésúhlasy zákonných zástupcov dieťaťa);

B. Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy (v poradí):

4. deti vo veku štyroch rokov;

5. deti vo veku troch rokov;

6. deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca;

7. deti vo veku dvoch rokov.

 


Rozhodnutie vydá riaditeľka materskej školy do 30. júna 2024.

Ďalšie informácie ohľadom zápisu na

 https://www.minedu.sk/data/att/b82/29181.760793.pdfUsmernenie ministerstva školstva


Tlačivá k zápisu


* Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

* Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, elokované pracovisko MŠ, Ul. Pri Polícií 2667

* Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, elokované pracovisko MŠ, Ul. 29. augusta 392

* Súhlas zákonného zástupcu

* Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

* Písomné vyhlásenie

* Čestnévyhlásenie zákonného zástupcu

* Potvrdenie o zdravotnom stave

* Súhlas lekára s preprimárnym vzdelávaním